ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ФОР УЕЙ ТРАВЪЛ


I. Определения

1. Потребител – лице, ползващо услуги на ФОР УЕЙ ТРАВЪЛ и сключило договор с фирмата или лица в преддоговорни отношения с ФОР УЕЙ ТРАВЪЛ.
2 ФОР УЕЙ ТРАВЪЛ ЕООД, ЕИК: 205680029, седалище и адрес на управление: гр. Брацигово 4579, ул. „Трети Март“ 66, email: info@fourwaytravel.bg .
3. Лични данни – всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко.

II. Задължения на ФОР УЕЙ ТРАВЪЛ
ФОР УЕЙ ТРАВЪЛ гарантира за сигурността и поверителния характер на данните, които събира от потребителите в съответствие с действащото законодателство. Информацията, предоставена на ФОР УЕЙ ТРАВЪЛ  по повод изпълнението на договор, отнасяща се до потребителите и съдържаща се в базата данни на ФОР УЕЙ ТРАВЪЛ, не се предоставя на трети лица, освен с изричното съгласие на съответния потребител и/или в случаите предвидени в настоящите общи условия и/или в предвидените от действащото законодателство случаи.

III. Категории данни
ФОР УЕЙ ТРАВЪЛ  може да събира и обработва данни за потребителите, които включват данни от документ за самоличност, данни за договорите, данни за задълженията, данни за плащанията, данни за комуникация с потребителите и автоматично генерирани данни при посещение на интернет страници на ФОР УЕЙ ТРАВЪЛ. Подробно описание на данните, обработвани от ФОР УЕЙ ТРАВЪЛ, можете да намерите в Политиката за личните данни на ФОР УЕЙ ТРАВЪЛ, публикувана на интернет страницата на ФОР УЕЙ ТРАВЪЛ 

IV. Съгласие за обработване
IV.1. Потребителят декларира, че е информиран и се съгласява данните, свързани с него, които се събират и обработват от ФОР УЕЙ ТРАВЪЛ, да бъдат обработвани за целите, предвидени в тези общи условия и действащото законодателство, както самостоятелно от ФОР УЕЙ ТРАВЪЛ, така и от трети лица, действащи в рамките на договoрни отношения с ФОР УЕЙ ТРАВЪЛ (служители, търговски партньори и представители, партньори и други подизпълнители), освен в случаите, в които императивни норми на закона изрично забраняват даването на такова съгласие от потребителите.
IV.2. потребителят декларира че, в случай че потребителят е на възраст под 16 г., съгласието от т. IV.1. на тези общи условия се дава от носещ родителска отговорност;
IV.3. във връзка с изпълнението на настоящия договор, ФОР УЕЙ ТРАВЪЛ осъществява съвместни дейности по осигуряване на туристическия продукт по места на посещения. Потребителят се съгласява, че при посещение на обекти, намиращи се в страни извън ЕС/ЕИО, изброени в програмата на екскурзията, за която прави заявка/резервация, данните му могат да бъдат предавани за обработка на съответния партньор. При поискване потребителят може да получи информация за съответния партньор;
IV.4. Във връзка с предоставяните услуги ФОР УЕЙ ТРАВЪЛ има право да изисква от потребителя като условие за предоставяне на услугите само предвидените в действащото законодателство и посочените в тези общи условия лични данни. Предоставянето на каквито и да е други лични данни и/или каквато и да е друга информация от страна на потребителя, както и предоставянето на каквито и да е данни от потребителя за цели, различни от предвидените в тези общи условия, е доброволно и не е условие за възможността да ползва услугите. Потребителят декларира, че ФОР УЕЙ ТРАВЪЛ има право да обработва, предоставя и съхранява всички данни, които потребителят доброволно и по своя преценка предоставя на ФОР УЕЙ ТРАВЪЛ за целите, за които същите се предоставят.

V. Цели на обработката
V.1. ФОР УЕЙ ТРАВЪЛ има право да събира и обработва данни за потребителите за следните цели:
V.1.1. сключване, изменение, изпълнение и прекратяване на индивидуалните договори, допълнителни споразумения, заявления и всякакви други документи, неразделна част от индивидуалните договори с потребителите;
V.1.2. предоставяне на туристически услуги, част от туристически пакет, включващи, но не само, самолетни билети, наземен транспорт, застраховки, хотелско настаняване, екскурзоводско обслужване и др.;
V.1.3. разплащане във връзка с предоставяне на туристически услуги, включително събиране на неплатени суми по съдебен ред;
V.1.4. разплащания с партньори;
V.1.5. обработка на потребителски предложения, заявления, молби, запитвания и жалби;
V.1.6. изпълнение на нормативни задължения, предвидени в действащото законодателство.
V.2. Потребителят се съгласява, че ФОР УЕЙ ТРАВЪЛ може да обработва данните, свързани с него в качеството му на клиент, и с цел защита на законен интерес, включително извършване на анализи с цел подобряване на обслужването и туристическите услуги, проучване на удовлетвореността на потребителите, предоставяне на информация за отпътуване чрез електронна поща и/или кратко текстово съобщение, предоставяне на специални отстъпки от следващи пътувания (за редовни клиенти). Потребителят има право свободно, по всяко време да възрази срещу обработването на данните, свързани с него, за която и да е от посочените в тази точка цели като отправи съответното писмено заявление до ФОР УЕЙ ТРАВЪЛ.
V.3. ФОР УЕЙ ТРАВЪЛ  може да обработва данни за потребители на трети лица, до колкото това е необходимо за изпълнение на задълженията на ФОР УЕЙ ТРАВЪЛ по сключени договори с тези трети лица или за изпълнение на задължения по административни и нормативни актове.

VI. Период и обхват на обработката
VI.1. ФОР УЕЙ ТРАВЪЛ  съхранява и обработва данните за потребителите за период не по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които данните се обработват. ФОР УЕЙ ТРАВЪЛ има право, без да уведомява или изисква допълнително съгласие, да продължи да обработва събираните данни за потребителя и след изтичането на този период, стига те да са анонимизирани (без да може да се идентифицира потребителят).
VI.2. ФОР УЕЙ ТРАВЪЛ обработва лични данни, събирани във връзка с осигуряването на услугите, само за цели, свързани със законните търговски дейности на ФОР УЕЙ ТРАВЪЛ, освен ако друго не е предвидено в действащото законодателство, в тези общи условия или в уговорка между потребителя и ФОР УЕЙ ТРАВЪЛ.

VII. Права на потребителя
VII.1. Потребителят има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, обработвани от ФОР УЕЙ ТРАВЪЛ, на потвърждение за това, дали тези данни се обработват от ФОР УЕЙ ТРАВЪЛ, на информация относно целите на обработката и получателите/категориите получатели на личните данни, отнасящи се за него.
VII.2. Потребителят има право на корекция на отнасящи се до него лични данни, обработвани от ФОР УЕЙ ТРАВЪЛ.
VII.3. Потребителят има право на изтриване на отнасящи се до него лични данни, обработвани от ФОР УЕЙ ТРАВЪЛ, при условие, че данните вече не са необходими за целите, за които са събирани и обработвани или са на лице нужните за това законови условия.
VII.4. Потребителят има право да поиска да бъде ограничено обработването на отнасящи се до него лични данни, обработвани от ФОР УЕЙ ТРАВЪЛ.
VII.5. Потребителят има право на преносимост на отнасящи се до него лични данни, обработвани от ФОР УЕЙ ТРАВЪЛ.
VII.6. Потребителят има право да подава жалби и сигнали до съответните национални и европейски компетентни органи, в случай че според тях ФОР УЕЙ ТРАВЪЛ нарушава законодателството за защита на личните данни.

VIII. Политика за личните данни
С цел максимална прозрачност и яснота при обработката на лични данни на потребителите, ФОР УЕЙ ТРАВЪЛ е публикувал на интернет страницата си Политика за личните данни, където можете в подробности да се осведомите за това защо и как обработваме данните Ви, защо и как ги предоставяме на трети страни и какво правим, за да гарантираме сигурността им. Политиката за личните данни на ФОР УЕЙ ТРАВЪЛ можете да намерите в сайта.

Административен орган, упражняваш контрол:
Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
Адрес: София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15
Тел: + 359 2 915 35 18
Факс: + 359 2 915 35 25
Ел. поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg